The family of
Panagiotti (Peter) Boudouvas and his wife Rebecca Tsimpidis Boudouvas

Gargaliani, (Peloponese) Greece


[Boudouvas-Tzanos wedding]
Members of the Boudouvas, Tzanos, Leventis and Tsimpedes families.
Panagiottis and Rebecca Boudouvas at the wedding of their daughter Efstathia to Aristidis Tzanos

 

[Award]

 

[Family Members -1996]

 

Links to Doriza and Arcadia — Peloponese, Greece


Email: Marcy Pedas Sigler   AKA   (Mercina Efstathiou Tsimpidis)